in ,

Σαρωτικές αλλαγές στον νέο ΚΟΚ Πρόστιμα και στα ποδήλατα!

Κ.Ο.Κ και Ποδήλατο

Στις μέρες μας η κυκλοφορία στους δημόσιους δρόμους με το ποδήλατο έχει αυξηθεί σημαντικά και ολοένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το ποδήλατο σαν μέσο μετακίνησης ,άθλησης και ψυχαγωγίας.

Πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε το Κ.Ο.Κ. για το ποδήλατο , τους νόμους, τα άρθρα καθώς και τα πρόστιμα από το σύνταγμα ώστε  να συμμορφωνόμαστε και να προσέχουμε για μια νόμιμη και ασφαλή οδήγηση.


Γνωρίζεται ότι τα ποδήλατα δεν πρέπει να  κυκλοφορούν στους αυτοκινητόδρομους και στους οδούς ταχείας κυκλοφορίας ή ότι πρέπει να έχουν μπροστά και πίσω αντανακλαστικό φώς ή οτι πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ένα κουδούνι? Ενημερωθείτε για μια καλύτερη οδήγηση….

Παρακάτω αναφέρονται τα άρθρα για το ποδήλατο σύμφωνα με τον νόμο 2696/1999 και την τροποποίηση αυτού  σύμφωνα με τον νόμο 3542/2007.

Άρθρο 1/ν.3542/2007

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 ο ορισμός «Ποδήλατο» αντικαθίσταται και προστίθεται με την οικεία αλφαβητική σειρά ορισμός ως εξής:

Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.

2.Η περίπτωση γ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

γ. οποιοδήποτε μικρό όχημα χωρίς κινητήρα ή δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα με κινητήρα, ο οποίος δεν είναι σε λειτουργία.

Άρθρο 2 ν.2696/1999

Ποδηλατόδρομος: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.

Άρθρο 16 ν.2696/1999 Θέση επί της οδού

Στο οδικό δίκτυο της χώρας ισχύει η δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας. Ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1 και 17 παρ. 6 του παρόντος Κώδικα, να οδηγεί το όχημά του πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος και αν ακόμη ολόκληρο το οδόστρωμα είναι ελεύθερο.
2.       Ο οδηγός, με εξαίρεση την περίπτωση απολύτου ανάγκης, υποχρεούται να κινείται αποκλειστικά στις καθορισμένες για την κατηγορία του οχήματός του ειδικές οδούς, οδοστρώματα και λωρίδες κυκλοφορίας όπου υφίστανται τέτοιες ………… οι δε οδηγοί μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και μη μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και οι οδηγοί ζώων, υποχρεούνται να κινούνται κατά μήκος οποιουδήποτε προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας βατού ερείσματος της οδού, εφόσον υπάρχει, και δεν προκαλείται δυσχέρεια στους χρησιμοποιούντες αυτό, άλλως πλησίον του άκρου δεξιού του οδοστρώματος.

Άρθρο 14 ν3542/2007

Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

8.      Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των μεν παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

Άρθρο 17 ν.2696/1999 Κυκλοφορία σε στίχους

1.Ο οδηγός επιτρέπεται να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα μόνον εφόσον μπορεί να το κάνει χωρίς κίνδυνο ή παρακώληση της κυκλοφορίας και εφόσον  προιδοποιήσει έγκαιρα για αυτό,σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του παρόντος κώδικα.

2.Το προσπέρασμα επιτρέπεται ,κατα κανόνα απο τα αριστερά.Κατ΄εξαίρεση το προσπέρασμα επιτρέπεται απο τα δεξιά  αν ο προπορευόμενος οδηγός έχει δώσει σήμα οτι προτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει μετακινήσει το όχημα ή το ζώο του προς την πλευρά αυτήν.

3.Το προσπέρασμα απαγορέυεται γενικά στις εξής περιπτώσεις

δ)Αμέσως προ ή επί μη κυκλικού ισόπεδου οδικού κόμβου, εκτός αν:

δδ)Το όχημα το οποίο προσπερνάται είναι ποδήλατο,μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα χωρίς καλάθι.

Άρθρο 21 ν.2696/1999  Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων

Ο οδηγός που προτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, οφείλει προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, οι οποίοι κινούνται πίσω, μπροστά ή πλάι του, ή ετοιμάζονται να τον προσπεράσουν, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση την κατεύ8υνση και την ταχύτητά τους.

2. Πριν από κάθε ελιγμό, ο οδηγός υποχρεούται να καταστήσει έγκαιρα γνωστή την πρόθεσή του αυτή, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτόν τους δείκτες κατεύθυνσης, αν δε αυτοί δεν λειτουργούν, υποχρεούται να δώσει τα ακόλουθα σήματα με το χέρι:
α) Έκταση του βραχίονα για στροφή προς την κατεύθυνση αυτού.
β) Κάμψη του βραχίονα προς τα πάνω για στροφή προς την αντίθετη πλευρά αυτού.
γ) Κάμψη του βραχίονα προς τα κάτω, για τον ελιγμό στάθμευσης.

Η προειδοποίηση που δίνεται με τους δείκτες κατεύθυνσης επιβάλλεται να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του ελιγμού και να παύει όταν ολοκληρωθεί ο ελιγμός.

    Άρθρο 19 ν3542/.2007

Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρ θρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτός που επιχειρεί στην οδό συνεχείς ή διακεκομμένους ελιγμούς και κίνηση που εγκυμονεί κίν− δυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 29 ν.2696/1999 Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους,οδούς ταχείας κυκλοφορίας

1.Στους αυτοκινητόδρομους και στους οδούς ταχείας κυκλοφορίας,οι οποίες διακρίνονται απο τις ειδικές πινακίδες σήμανσης και στις οδούς εισόδου εξόδου εξ αυτών ,απαγορέυεται η κυκλοφορία πεζών,έφιππων,ζώων.ποδηλάτων,ζωήλατων οχημάτων και γενικά οχημάτων που δεν κινούνται με κινητήρα ως και μηχανοκίνητων οχημάτων τα οποία εξ υπολογισμού ή εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας δεν μπορούν να αναπτύξουν σε οριζόντια οδό ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων την ώρα.

Άρθρο 35 ν.2696/1999

Κανόνες χρήσης φώτων εντοπισμού θέσης

Τη νύκτα και οποτεδήποτε η ορατότητα είναι ανεπαρκής, η παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων οχημάτων που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση πρέπει να επισημαίνεται με τα μπρος και πίσω φώτα θέσης ή στάθμευσης.

Εξαιρούνται:
β) Τα δίτροχα ποδήλατα, δίτροχα μοτοποδήλατα ή δίτροχες μοτοσικλέτες χωρίς καλάθι, που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση στα άκρα του οδοστρώματος σε κατοικημένη περιοχή και δεν είναι εφοδιασμένα με συσσωρευτή (μπαταρία).

Άρθρο 39 ν.2696/1999

Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς

1.Όλοι οι οδηγοί πρέπει να αποφέυγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς.

3.δ) Οι πεζοί δεν πρέπει  να εμποδίζουν χωρίς λόγο να την κυκλοφορία των οχημάτων.

Άρθρο 40 ν.2696/1999

Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων

Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, απαγορεύεται:

α) Να ρυμουλκούνται από άλλο όχημα.
β) Να ρυμουλκούν ή ωθούν διάφορα αντικείμενα.
γ) Να μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματος τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.
δ) Να κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα.
ε) Να σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί.
στ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτήν εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή
απόσταση μεταξύ των οδηγών. Ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων, καθώς επίσης και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών και των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τις φάσεις της εκπαίδευσης ή της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.
ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.

2. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων υποχρεούνται,όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

3. Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.

4. Οι οδηγοί ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες
στα οχήματά τους. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε ποδήλατο που έχει δύο ζεύγη ποδοστροφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμο πρόσθετο κάθισμα, ως και σε μοτοποδήλατο, που διαθέτει, από κατασκευή, προσαρμοσμένο σταθερό πρόσθετο κάθισμα.
Οι οδηγοί μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη μόνο μέσα στα ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για το σκοπό αυτόν και σε πρόσθετο κάθισμα, το οποίο είναι σταθερά προσαρμοσμένο, απόκατασκευή, πίσω ή δίπλα από τη θέση του οδηγού.

5. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος.

Άρθρο 38 ν.3542/2007

Η παράγραφος 6 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:

Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περιπτώσεων στ` και ζ της παραγράφου 1, όπου ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.”

    Άρθρο 42 ν.2696/1999

Οδήγηση υπο την επίδραση οινοπνέυματος φαρμάκων ή τοξικών ουσιών

1.Απαγορέυεται η οδήγηση κάθε ειδικού οχήματος σε οδηγό , ο οποίος βρίσκεται υπο την επίδραση οινοπνέυματος,τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις τις οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού.

Άρθρο 45 ν.2696/1999

1. Οι οδηγοί οχημάτων και πεζοί υποχρεούνται  να συμμορφώνονται στο σήμα στάσης το οποίο δίνουν τα  αστυνομικά όργανα που φορούν στολή.

Άρθρο 49 ν.2696/1999

Αγώνες στους οδούς και στις πίστες

Αγώνες ζωήλατων οχημάτων ,ζώων,ποδηλάτων,αυτοκινήτων,τρίτροχων οχημάτων,μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων στις δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς και χώρους,επιτρέπεται να γίνουν μόνο ύστερα απο σχετική άδεια.

β)για τους αγώνες ποδηλάτων στις κατα τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Τροχαίας, μετά προηγούμενη αίτηση των ενδιαφερομένων και εισήγηση της Ε.Ο.Π.

Άρθρο 46 ν.3542/2007

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώ− ρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλο− φορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί− κησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

Κατ’ εξαίρεση, τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη− μόσιων Έργων ή της Περιφέρειας, με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:

Αρθρο 54 ν.2696/1999

Έλξη οχημάτων

1.Τα οδικά οχήματα εκτός απο τις μοτοσυκλέτες,τα μοτοποδήλατα και τα ποδήλατα ,επιτρέπεται να έλκουν άλλο όχημα.

Άρθρο 53 ν.3452/2007

Τροχοπέδηση Ποδηλάτων

Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής:

1.Τα ποδήλατο επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με δύο συστήματα τροχοπέδησης, ανεξάρτητα μεταξύ τους, άμεσης και αποτελεσματικής ενέργειας, εκ των οποίων το μεν ένα θα επενεργεί στο μπροστινό, το δε άλλο στον πίσω τροχό.

2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.

Άρθρο 76 ν.2696/1999

Φώτα ποδηλάτων

Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως και αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Ομοίως αντανακλαστικό στοιχείο κίτρινου χρώματος επιβάλλεται να τοποθετείται σε κάθε ποδομοχλό. Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν τα ως άνω φώτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύκτα, τα ποδήλατα των οποίων η διάμετρος τροχού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά, τα αγωνιστικά και τα ορειβατικά ποδήλατα.

Άρθρο 70 ν.3452/2007

Η παράγραφος 2 του άρθρου 76 αντικαθίσταται ως εξής:

2.Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλα στικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.

Άρθρο 81 ν.2696/1999 ν.

Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων

6. Τα ποδήλατα, εκτός από τα χρησιμοποιούμενα σε αθλητικούς αγώνες, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα κουδούνι.


Στέφανος Λυραντωνάκης
Καθ.Φυσικής Αγωγής
Διευθυντής Ειδικού Γυμνασίου Χανίων
π.Πρωταθλητής Ελλάδος Ποδηλασίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Written Από Κώστας Σάμαρας

Παθιασμένος αναλυτής αφοσιωμένος κοινωνικός συνθέτης μέσων μαζικής ενημέρωσης. Από μικρός τα έγραφε στα ίντερνετς. Εδώ θα τον δεις να μιλάει για όλα όσα αγαπάει: Lifestyle, Lifehacks Και με πολύ πίκρα για πολιτική. Χωρίς πλάκα!

Παντρεύεται Για Πρώτη Φορά Ο Κώστας Πρέκας Στα 76 Του Χρόνια

θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Εγινε η πρώτη κατάσχεση κυρίας κατοικίας – Ιδιοκτήτρια 62χρονη με παιδί ΑμεΑ στον δρόμο οι οικογένεια !