in

Λεφτά υπάρχουν. Σε εταιρία security η φύλαξη Δομής μεταναστών στο Κλειδί – 153.000€ για τρεις μήνες

Σε εταιρία security ανατέθηκε η φύλαξη της  κλειστής Δομής μεταναστών στη θέση Κλειδί του Δήμου Σιντικής, από το Υπουργείο Μετανάστευσης.

Όπως δημοσίευσε το τοπικό anexartitos.gr, η σύμβαση που υπογράφηκε από τον Υπουργό Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη και τον εκπρόσωπο της σερραϊκής εταιρείας Security στις 26 Μαρτίου 2020, προβλέπει υπηρεσίες 24ωρης φύλαξης της δομής για τρεις μήνες. Αρχής γενομένης από της 27/3 έως στις 26/6, έναντι του ποσού των 153.760€ με ΦΠΑ.


Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν το φυλάκιο της πύλης εισόδου με δύο άτομα (άνδρα και γυναίκα) σε τρεις βάρδιες κάθε ημέρα την περιμετρική φύλαξη της δομής με όχημα περιπολίας και την παρουσία επόπτη που θα ελέγχει τους παραπάνω.

Οι αρμοδιότητες της εταιρίας security επεκτείνονται και μέσα στην δομή καθώς σύμφωνα με όρο της σύμβασης “Συμβάλλει στην επίτευξη της ομαλής διαβίωσης των κρατουμένων αλλοδαπών και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους”.

Αναλυτικά στην σύμβαση προβλέπεται:

 Το προσωπικό του Αναδόχου είναι υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη των αλλοδαπών καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των χώρων της Δομής Φιλοξενίας «ΣΙΝΤΙΚΗΣ», υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Το προσωπικό του αναδόχου που διατίθεται για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται ιδίως :

 1. να συμπεριφέρεται με σεβασμό στην προσωπικότητα και στα δικαιώματα των κρατουμένων αλλοδαπών όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις,
 2. να ενεργεί με σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια,
 3. να συμπεριφέρεται με ευγένεια, επιδεικνύοντας ζήλο και προθυμία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του,
 4. να εκτελεί τις εντολές του διοικητή της εγκατάσταση και του αξιωματικού υπηρεσίας,
 5. να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για πληροφορίες και γεγονότα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση της εργασίας του,
 6. να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του και το αστυνομικό προσωπικό και παρέχει τη συνδρομή του, όποτε αυτή κρίνεται αναγκαία, 20SYMV006485113 2020-03-27 14
 7. να μην συνομιλεί, να μην συναλλάσσεται με κρατουμένους, αν δεν υπάρχει ανάγκη, και να μην φέρει αντικείμενα πέραν των προβλεπόμενών για την υπηρεσία που εκτελεί,
 8. να απομονώνει, να απαξιώνει και να μην επιτρέπει συμπεριφορές και πράξεις που ενέχουν στοιχεία ρατσισμού, διάκρισης ή ξενοφοβίας και
 9. να μην εκδηλώνει οποιασδήποτε μορφής ρατσιστική, βίαιη, απάνθρωπη ή ταπεινωτική συμπεριφορά σε βάρος κρατουμένων. Τυχόν εκδήλωση τέτοιας συμπεριφοράς, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και λοιπών κυρώσεων συνεπάγεται και την άμεση απομάκρυνση από την Υπηρεσία.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Το προσωπικό ασφαλείας θα φέρει υποχρεωτικά :

 • Την προβλεπόμενη στολή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • Αλεξίσφαιρο Γιλέκο
 • Ασύρματος VHF (ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει δύο (2) πρόσθετους ασυρμάτους για τους υπευθύνους της Ελληνικής Αστυνομίας) , Φακό τύπου Maglite και σφυρίχτρα
 • Ειδική πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα εξής : (α) φωτογραφία, (β) ονοματεπώνυμο, (γ) ειδικότητα εργασίας, (δ) τμήμα επιτρεπόμενης πρόσβασης και (ε) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΗ:

Ο επόπτης του αναδόχου. είναι υπεύθυνος έναντι του υπευθύνου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του προσωπικού. Προς το σκοπό αυτό, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

 • Ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές του υπευθύνου της Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφαλή φύλαξη των κρατουμένων και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κράτησης,
 • Επιβλέπει την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
 • Ελέγχει και καθοδηγεί το προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων του, αντικαθιστώντας άμεσα το προσωπικό που κρίνεται ακατάλληλο από τον υπεύθυνο της Ελληνικής Αστυνομίας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας,
 • Αναφέρει αμέσως στον υπεύθυνο της Ελληνικής Αστυνομίας κάθε σοβαρό γεγονός ή πληροφορία που αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κράτησης,
 • Παρακολουθεί το προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. ως προς την εμφάνιση και παράστασή του, την κανονική προσέλευση και αποχώρηση, το κανονικό της στολής, και τα λοιπά μέσα που φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,
 • Επιβλέπει τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α. και λαμβάνει κάθε μέτρο για την ορθή εκτέλεσής τους,
 • Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στους χώρους κράτησης και την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και εισηγείται τη λήψη αναγκαίων μέτρων όταν κρίνει αυτό απαραίτητο,
 • Επιθεωρεί καθημερινά το προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. και καταχωρεί τις διαπιστώσεις του στο οικείο Βιβλίο Επιθεωρήσεων,
 • Είναι υπεύθυνος για την προσήκουσα συμπεριφορά του προσωπικού φύλαξης απέναντι στους κρατουμένους και απαγορεύει στο προσωπικό της Ι.Ε.Π.Υ.Α. οποιασδήποτε μορφής ρατσιστική, βίαιη ή ανάρμοστη συμπεριφορά,
 • Φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού της Ι.Ε.Π.Υ.Α. και του αστυνομικού προσωπικού και
 • Είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και τα υλικοτεχνικά μέσα που διατίθενται στο προσωπικό εσωτερικής φύλαξης για την εκτέλεση των καθηκόντων του 20SYMV006485113 2020-03-27 15 7.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Το προσωπικό φύλαξης του Αναδόχου στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του, εντός των χώρων της δομής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

 • Συμβάλλει στην επίτευξη της ομαλής διαβίωσης των κρατουμένων αλλοδαπών και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους,
 • Αναφέρει στον υπεύθυνος της Ελληνικής Αστυνομίας κάθε γεγονός που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της βάρδιας του,
 • Δεν εγκαταλείπει τη θέση που του έχει οριστεί χωρίς την αντικατάστασή του,
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις διαταγές και οδηγίες του αξιωματικού υπηρεσίας και του προϊστάμενου βάρδιας,
 • Αναφέρει αμέσως στον αξιωματικό υπηρεσίας και στον προϊστάμενο βάρδιας κάθε περίπτωση έκτακτης και σοβαρής ασθένειας κρατουμένου αλλοδαπού,
 • Επιθεωρεί κατά τακτά διαστήματα τον τομέα ευθύνης του για την πρόληψη φθορών ή απόδρασης των κρατουμένων και ενεργεί έρευνες στους χώρους φύλαξης για τον εντοπισμό τυχόν απαγορευμένων αντικειμένων,
 • Μεριμνά για την καθαριότητα στον τομέα ευθύνης του, καθώς και για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, αναφορικά με το φωτισμό, τη θέρμανση, τον εξαερισμό, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρικά κ.λπ.,
 • Σε περίπτωση στάσης ή γενικά έκρυθμης κατάστασης, ενημερώνει άμεσα τον αξιωματικό υπηρεσίας και ενεργεί υπό τις εντολές και οδηγίες του, λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα κατά περίπτωση μέτρα,
 • Σε περίπτωση απόπειρας απόδρασης κρατουμένου ή άλλου σοβαρού συμβάντος ενημερώνει αμέσως τον αξιωματικό υπηρεσίας,

Συμφωνία εχεμύθειας για πέντε έτη

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής,

Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο κρατούν μυστική κάθε έγγραφη πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα

Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας.

Τόσο καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, όσο και μετά την λήξη ή λύση αυτής για πέντε (5) έτη, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργείου.

πηγη 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Written Από Κώστας Σάμαρας

Παθιασμένος αναλυτής αφοσιωμένος κοινωνικός συνθέτης μέσων μαζικής ενημέρωσης. Από μικρός τα έγραφε στα ίντερνετς. Εδώ θα τον δεις να μιλάει για όλα όσα αγαπάει: Lifestyle, Lifehacks Και με πολύ πίκρα για πολιτική. Χωρίς πλάκα!

Κορονοϊός: Με ένταλμα θα ελέγχουν τα σπίτια

Λέσβος: Ανάστατοι οι κάτοικοι της Μόριας από την εγκληματικότητα